International School of Gdansk

Żeby ukończyć szkołę nie trzeba do niej chodzić. To zdanie może niektóre osoby dziwić, ale dokładnie oddaje ono stan rzeczy. Dzieci mogą się uczyć samodzielnie lub pod opieką rodziców, krewnych czy starszego rodzeństwa we własnym domu, a do szkoły przychodzić po to, by zdawać egzaminy z poszczególnych przedmiotów.
W trybie domowym mogą uczyć się także dzieci rodzin, które musiały wyjechać za granicę.
Pozwala na to ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572). W języku urzędowym domowe nauczanie dzieci jest nazywane „realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą”.
Jak umożliwić swojemu dziecku edukację domową?
Aby realizować edukację domową należy:
1. Uzyskać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdolności dziecka do nauki w domu. Zgodnie z obowiązującym od 2017 roku nowym prawem oświatowym opinię o zdolności dziecka do edukacji domowej wydają tylko publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
2. Wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem.
3. Złożyć wraz z wyżej wymienionym wnioskiem i opinią poradni oświadczenie i zobowiązanie.
W oparciu o powyższe dokumenty dyrektor szkoły podejmuje decyzję „w sprawie zezwolenia na realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą”
i zawiadamia o tym rodziców. Dziecku jest wydawana legitymacja szkolna i od tego momentu szkoła obejmuje opiekę nad domowym nauczaniem dziecka.
Rodzice otrzymują wykaz przedmiotów, z których przewidziany jest egzamin. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje dotyczące wymagań egzaminacyjnych. Po pomyślnie zdanych egzaminach dziecko otrzymuje promocję do następnej klasy i świadectwo szkolne.
Rodzice z dzieckiem są informowani o harmonogramie pracy szkoły i mogą uczestniczyć w imprezach ogólnoszkolnych jak i klasowych (wyjścia do teatru, na koncert, wycieczkę). Istnieje również możliwość sprawdzanie swoich umiejętności bądź wiadomości podczas ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów.
Istnieje możliwość korzystania ze sprawdzianów i testów przesyłanych dziecku drogą mailową i sprawdzanych przez nauczycieli przedmiotowych po ich wypełnieniu i odesłaniu do szkoły.
Rodzice mogą zasięgać porad u nauczycieli przedmiotu lub opiekuna klasy na zasadach wcześniej ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony.
Opłaty:
• miesięczne czesne w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 100 PLN (płatne przez 10 miesięcy),
• za udział dziecka w imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych na zasadach takich jak pozostali uczniowie z klasy.
Pliki do pobrania:
Wniosek
Oświadczenie
Zobowiązanie

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem edukacji domowej Panią Edytą Żywicką: zywicka.edyta@gfo.pl